Er is een voorstel ontwikkeld voor het instellen van het onderzoek Sport & Bewegen in 2018.

Inleiding 

Sport & Bewegen onderzoek 2018

Dit voorstel beoogt goedkeuring te krijgen voor de inzet van een stagiair voor een onderzoek onder de samenwerkende organisaties in de Seniorenraad naar:

 • Hoe nu ‘sport & bewegen’ als middel wordt ingezet door elk van de organisaties in de Seniorenraad richting de doelgroep waar die organisatie zich op richt.
 • Hoe door die organisatie ‘Sport & bewegen’ effectiever kan worden ingezet, o.a. op basis van goede voorbeelden elders in Nederland.

Uitgangspunt hierbij is, dat we ernaar streven, dat zoveel mogelijk inwoners (55+) voldoen aan de beweegnorm van de Gezondheidsraad (2017):

 • Matig of zwaar intensieve inspanning: minimaal 150 minuten per week, verspreid over diverse dagen.
 • Spier- en botversterkende activiteiten, inclusief balansoefeningen: minimaal 2 x per week.
 • Voorkomen van veel stilzitten.

Het bestuur van de Seniorenraad, de KBO’s en SSB60+ zijn in beginsel bereid om gezamenlijk opdrachtgever te zijn van dit onderzoek en gezamenlijk de kosten te dragen van deze stagiair. Van de andere organisaties wordt alleen een actieve medewerking gevraagd aan dit onderzoek.


Aanleiding

Om de oudere inwoners te laten voldoen aan de beweegnorm is het allereerst nodig om iedere inwoner bewust te maken van het nut van deze beweegnorm en daar positief tegenover te staan. Vervolgens is het zaak om ervoor te zorgen, dat de ouderen ook daadwerkelijk ‘in beweging’ komen en er voldoende mogelijkheden zijn om in een goede, stimulerende omgeving en op een verantwoorde manier bezig te zijn. Het sportaanbod van verenigingen, commerciële sportaanbieders en andere sport- en beweegorganisaties dient hierop zoveel mogelijk in te spelen.

Bewustwording

Ouderen kunnen op diverse manieren bewust gemaakt worden van de noodzaak van sport & bewegen. Onder andere door:   

 • Informatie te geven over sport & bewegen en een gezonde leefstijl.
 • Een sportbeleving te geven door het bezoeken van een sportevenement, een demonstratie te zien, een clinic te volgen of door presentaties van rolmodellen.
 • Een fittest te laten doen en daarbij vaststellen welke beweegvorm gewenst is om fitter te worden. 
 • Stimulering door huisartsen en fysiotherapeuten: “het zou voor u goed zijn als u meer …”’.
 • Bij het woonprogramma ‘Langer zelfstandig wonen’ aan te geven: “langer fit blijven is hierbij ook van belang”. 
 • Dementerende ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken te laten zien welke vorm van sport & bewegen voor hen (nog) wél mogelijk is. Hierbij hun omgeving betrekken.
 • Dorps- en buurtondersteuners, wijkverplegers en KBO’s, die veel oudere inwoners kennen en hen tips kunnen geven of hen kunnen verbinden met sportaanbieders of het Steunpunt Aangepast Sporten. 
 • Etc, etc.

 Elk van de samenwerkende organisaties in de Seniorenraad kan nagaan, wat zij kan doen aan ‘bewustmaking’.

In beweging komen
Als de betreffende oudere bewust gemaakt is van de noodzaak van sport & bewegen, dient er ook een goed sport- en beweegaanbod te zijn, dat hier op inspeelt.

Het huidige sport- en beweegaanbod voor ouderen is in Hilvarenbeek vanuit de historie redelijk versnipperd tot stand gekomen. Verenigingen, commerciële sportaanbieders (fitness, etc), ouderenorganisaties en initiatieven van inwoners onderling zorgen ervoor, dat er op het oog veel gebeurt. Vanuit de Sportraad Hilvarenbeek is in het kader van de Sportvisie Hilvarenbeek het initiatief genomen om het sport- en beweegaanbod voor ouderen in één brochure te bundelen. Helmi van der Loo (als lid van de werkgroep Sportvisie) en Sjef Joosen (als vrijwilliger) zijn de samenstellers van deze brochure. De Seniorenraad is hiermee dus nauw betrokken! Deze brochure is in het 2e kwartaal 2018 gereed. Bovendien komt deze informatie digitaal beschikbaar.

Daarnaast is door de Sportraad Hilvarenbeek bij het ministerie subsidie aangevraagd voor de interventie ‘Sportimpuls Sportdorp’. De voorzitter van de Seniorenraad heeft haar ondersteuning van deze aanvraag uitgesproken en de steunverklaring bij deze subsidieaanvraag ondertekend.

In juli 2018 is er duidelijkheid of er een toewijzing is. In deze aanvraag is voorzien in een grootschalige inventarisatie/enquête onder ouderen naar de behoefte aan sportaanbod in brede zin. De sportaanbieders in Hilvarenbeek kunnen hierop inspelen en eventueel nieuw sportaanbod ontwikkelen.

Opdracht aan de stagiair 

Het voorstel is om een HBO-stagiair gedurende een periode van circa 5 maanden te laten onderzoeken door deskresearch en interviews:

 • Wat doet elk van de samenwerkende organisaties in Hilvarenbeek aan ‘bewustmaking’ en ‘in beweging komen’. Hoeveel inwoners worden hiermee bereikt, uitgesplitst per dorpskern? Is er informatie over hoe lang ouderen meedoen aan de activiteiten? Is er iets te zeggen over de kwaliteit van het aanbod?  En in hoeverre ondersteunt de activiteit aspecten van beleving en inclusie?
 • Bij elk van de organisaties op landelijk niveau zoeken en vinden van een aantal goede voorbeelden elders in het land.
 • Het op basis van deze onderzoeken doen van aanbevelingen voor de Seniorenraad tot verbetering van de bijdrage van elk van de organisaties aan ‘bewustmaking’ en ‘in beweging komen’.

In samenwerking met de hogeschool wordt bekeken of het haalbaar is alle genoemde aspecten te onderzoeken. Vervolgens wordt de opdracht geconcretiseerd.
Op dit moment wordt geïnventariseerd wanneer er een student beschikbaar is en wat de kosten zijn van de inzet van deze student.

Aan de gemeente Hilvarenbeek wordt gevraagd om een werkplek voor de student ter beschikking te stellen.

Info: Artikel over Sportvisie in seniorenkrant (mrt. 2018)