Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Algemeen
Naast de terreinen (Wonen en Zorg & Dienstverlening) waarop zij sedert jaren werkzaam is, is SSH van plan om ter behartiging van de belangen van alle ouderen in Hilvarenbeek en haar kernen zich ook op het vlak van Sport en Bewegen in te zetten. Daartoe wil zij op een structurele wijze gaan samenwerken en verbindingen leggen met alle partijen die hierbij een rol van betekenis kunnen vervullen zoals o.a. met de gemeente, Sportraad, enkele deelnemende organisaties in SSH en deskundigen.

Haar rol naar de gemeente is primair beleidsmatig adviserend vanuit een proactieve opstelling en werkwijze. Een tijdige en volledige informatie voorziening is daarbij vanzelfsprekend. De middelen die zij daarbij inzet is het gebruik van haar communicatiemiddelen (periodieke publicaties in seniorenkrant en op site).

Om de structurele samenwerking tussen alle partijen gestalte en vorm te geven, was het nodig dat er een nieuwe overlegvorm kwam, reden waarom de werkgroep Sport en Bewegen is opgericht.

In 2018 is in het bestuur een aparte portefeuillehouder Sport & Bewegen - Jan Vlasblom - aan de slag gegaan. Hij werkt binnen SSH nauw samen met de Stichting Sportief Bewegen 60+ en beide KBO's. Daarnaast is er een nauwe relatie met de Sportraad Hilvarenbeek.

Activiteiten in 2018
In 2018 hebben de volgende onderwerpen aandacht gehad:

 • De SSH heeft haar steun en medewerking uitgesproken voor de aanpak Sportdorp Hilvarenbeek. Dit is een tweejarige aanpak tot stimulering van sport & bewegen bij kwetsbare doelgroepen. De SSH, Sportraad Hilvarenbeek, Stichting Samenwijs en Kinderopvang, gemeente en het Steunpunt Aangepast Sporten werken hierin nauw samen. Eén van de speerpunten van Sportdorp Hilvarenbeek is: "bij ouderen het sport- en beweegaanbod bekender en aantrekkelijker maken".
 • In samenwerking met de Sportraad Hilvarenbeek is de Sport- & Beweeggids 60+ ontwikkeld en verspreid onder alle huishoudens met senioren.
 • Op 7, 8 en 9 november is een Fittest voor 60+ers georganiseerd in het nieuwe sportcentrum De Roodloop. Hieraan deden 245 60+ers mee. Zij waren erg enthousiast over de test. Deze eerste test is dankzij eenmalige financiële steun van SSH, Thebe-Extra en de KBO's tot stand gekomen. In 2019 wordt bekeken hoe hier een structureel vervolg aan te geven.
 • Met de partners van SSH is overeenstemming bereikt over het houden van een onderzoek bij elk van de partners naar de mate waarin 'sport & bewegen' onderdeel uitmaakt van de activiteiten en hoe dit wellicht verder kan worden versterkt. Op deze wijze kan sport & bewegen een integraal onderdeel worden van het seniorenbeleid in Hilvarenbeek. Bijvoorbeeld om senioren langer vitaal te houden, betrokken te houden bij de samenleving en langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Dit onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd.

Sport en bewegen als smeerolie
in de Beekse samenleving!

Sportvisie
In 2016 heeft de Sportraad Hilvarenbeek de visie op sport en bewegen voor onze gemeente ontwikkeld. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de verenigingen, het onderwijs, de gemeente en allerlei maatschappelijke organisaties voor jong en oud uit de 6 kernen. De uitgewerkte visie is er op gericht zoveel mogelijk inwoners (jong en oud!) te laten sporten en bewegen.

De zes belangrijkste speerpunten in deze visie zijn:

 1. Zoveel mogelijk inwoners aan de beweegnorm laten voldoen en daarvoor het bestaande sport & beweegaanbod actiever promoten.
 2. Het voor jongeren aantrekkelijker maken om te blijven sporten.
 3. Trainers en leiders van verenigingen laten zorgen voor meer sportplezier tijdens de trainingen en de wedstrijden.
 4. Bij senioren het sport & beweegaanbod bekender en aantrekkelijker maken.
 5. Inwoners met een beperking beter informeren over en begeleiden naar de sportmogelijkheden.
 6. Ervoor zorgen dat sport & bewegen mogelijk blijft in de kleine kernen.

Gezien de vergrijzing, die in onze gemeente plaatsvindt is specifieke aandacht voor de fitheid van senioren een belangrijk speerpunt. Hoewel het inwoneraantal van onze gemeente de komende 10 jaar maar weinig zal veranderen, is de verwachting dat de leeftijdsverdeling wel flink verandert: aanmerkelijk minder basisschooljeugd en circa 25% meer inwoners, die 55 jaar of ouder zijn.

Gelukkig wordt er door sportverenigingen, de KBO’s, de Stichting Sportief Bewegen 60+  en diverse commerciële sportaanbieders al veel gedaan voor de seniorensport. Toch zouden veel meer oudere inwoners hier gebruik van kunnen maken. We zijn daarom begonnen om al het sport- en beweegaanbod in één boekje te bundelen. Dit boekje is in juni 2018 verspreid onder de senioren in alle kernen van Hilvarenbeek. Het boekje is digitaal te vinden op deze site. 

Een stagiair inventariseert bij alle organisaties, die zich in Hilvarenbeek bezighouden met senioren, hoe ‘sport & bewegen’ als middel wordt ingezet en hoe dit beter kan:

 • Kunnen de KBO’s en Thebe Extra sport & bewegen nog beter onder de aandacht brengen bij hun leden?
 • Is het onderwerp ‘Langer zelfstandig blijven wonen’ beter te verbinden met ‘langer fit blijven’?
 • Kunnen huisartsen en fysiotherapeuten de verbinding met ‘sport & bewegen’ nog beter maken?
 • Wat kan er nog meer gebeuren in de verzorgingstehuizen?
 • Wat kan sport & bewegen doen voor mensen met dementie?
 • Wat kunnen De Zonnebloem, ContourdeTwern en het Rode Kruis doen met het onderwerp sport & bewegen?
 • Kan het sportaanbod van Stichting Sportief Bewegen 60+ en van de KBO’s worden uitgebreid?

Sport-en Beweeggids 2018

Regelmatig bewegen houdt u fit. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk bewegen is. Het stimuleert ademhaling en bloedsomloop, houdt uw spieren en gewrichten soepel en sterker. Door fit te blijven kunt u langer de dingen zelfstandig blijven doen die u belangrijk vindt. En natuurlijk is het leuk om samen met anderen te sporten. Elkaar motiveren om te blijven bewegen en ook gewoon een gezellig praatje maken.

In deze brochure vindt u allerlei activiteiten om te bewegen in groepsverband in de zes kernen van onze gemeente. Volop keuze voor u om bij aan te sluiten. Wellicht vindt u een leuke activiteit in uw eigen dorpskern. Houdt u van buiten zijn? Dan kunt u kiezen voor wandelen, fietsen of vissen. Misschien slaat u liever een balletje of zwemt u graag?  Er is altijd wel een activiteit die aansluit bij uw interesse.

Ook de gemeente onderstreept het belang van blijven bewegen en meedoen. Als u moeite heeft om deelname aan de activiteiten te betalen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (013) 505 8300. Daar wordt met u bekeken of er mogelijkheden zijn om financieel te helpen. De sportraad is blij met de subsidie van de gemeente waardoor deze brochure gerealiseerd kon worden.

Laat u inspireren door de verschillende mogelijkheden die er in ons dorp zijn om te bewegen en te sporten!
 

Nationale Sportweek 
Van 20 tot 29 september 2019 staat de Nationale Sportweek gepland. Sportdorp Hilvarenbeek doet daar heel actief aan mee. De doelgroep senioren staat centraal in die week.

 • u kunt dan aan veel sportieve activiteiten deelnemen
 • het is niet alleen voor de geoefende en ervaren sporter
 • er is natuurlijk ook aanbod voor de minder ervaren en ook wat kwetsbare sporter (rollator)
 • u kunt zwemmen, wandelen, fietsen, fitnessen, walking football spelen, schuiftafeltennissen, begeleid bewegen of van alles wat, tijdens de Sport & Spel instuif
 • de activiteiten vinden plaats in Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek? 

U krijgt via de Hilverbode en bij het maandblad Ons (van de KBO) uitgebreide informatie. Er is zeker een activiteit die aansluit bij uw interesse en mogelijkheden!

Info
Download de brochure (pdf) over de Nationale Sportweek voor senioren 55+ in Hilvarenbeek of bekijk het vanuit een bladerfunctie