Ga naar onderstaande onderwerpen met hun contactgegevens: 

WMO
Deze afkorting staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met ingang van 1 januari 2015 is de regelgeving rond de zorg ingrijpend veranderd. Eén kerngedachte is daarbij bepalend:  iedereen die thuis woont en geen toelating heeft tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ), maar WEL zorg/ondersteuning nodig heeft, gaat naar de WMO om zijn/haar zorg geïndiceerd, geregeld en gefinancierd  te krijgen.

Binnen de gemeente Hilvarenbeek wordt daartoe gewerkt  met het volgende stappenplan:

 • De inwoner meldt zich bij de gemeente of een andere instantie binnen de gemeente. Zie het overzicht van deelnemers binnen de Seniorenraad Hilvarenbeek op p.3.
 • Er volgt een keukentafelgesprek. Daarbij is het belangrijk dat inwoner zich laat begeleiden door iemand die hij/zij vertrouwt. Dat kan zijn een familielid, buurtgenoot, vriend of vriendin.
 • Het keukentafelgesprek is de basis voor het opstellen van een plan van aanpak.
  Dit plan is gemeente-gebonden. Na dit gesprek ontvangt de inwoner een beschikking.
 • Het plan van aanpak en het eventuele besluit maken duidelijk hoe de hulpvraag er uit ziet en welke hulp of ondersteuning daarbij aansluit.
 • Op basis van het plan van aanpak moet een zorgaanbieder gekozen worden. 
  De Gemeente Hilvarenbeek heeft met 16 zorgaanbieders een contract afgesloten.
 • Er komt een contactpersoon die het proces van de zorg of ondersteuning gaat begeleiden.
 • De evaluatie kan leiden tot het bijstellen / aanpassen van het plan van aanpak en de daarbij passende en noodzakelijke zorg of ondersteuning.

Alle relevante informatie over hoe te handelen bij behoefte aan zorg en ondersteuning is te vinden op de site van de gemeente Hilvarenbeek
Via 013-5058300 is daarnaast ook een nieuwsbrief aan te vragen bij de Gemeente.


Stichting Participatieraad WMO Hilvarenbeek
De Stichting Participatieraad WMO Hilvarenbeek is in 2008 ingesteld door de gemeenteraad. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Het beleid gaat over burgers van welke leeftijd dan ook, die zorg, ondersteuning en begeleiding nodig hebben in geval van een lichamelijke of geestelijke beperking. Het gaat ook over mensen die langere tijd zonder werk zitten en dan in de bijstand komen of blijven of over vluchtelingen die in onze gemeente wonen. Het gemeentelijk beleid is gericht op zo lang mogelijke deelname aan de samenleving. 
De Participatieraad bestaat uit personen die ervaring hebben op een of meer bovengenoemde terreinen. Dat zijn mensen die namens belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld de KBO, Seniorenraad en het Platform Gehandicaptenbeleid zitting hebben. Ook nemen mensen deel die niet afgevaardigd zijn vanuit een belangenorganisatie maar hun ervaring en deskundigheid op persoonlijke titel inzetten.

Contactgegevens
Beitske Feldbrugge, secretaris
telefoon :    013-5052282
email :       secretariaatatparticipatieraad-wmo-hilvarenbeek.nl 


Eigen bijdrage voor de zorg
Voor de zorg die in het kader van de WMO wordt geleverd betaalt u, met uitzondering van de meeste voorzieningen voor kinderen en rolstoelen, een eigen bijdrage. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw gezinssituatie en inkomen. U ontvangt hierover automatisch bericht vanuit het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Heeft u een laag inkomen dan kunt u misschien in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gemeente: 013-5058300.
 

ContourdeTwern / Informele Zorg
"Zorg bij mensen thuis…….een steun in de rug.”
Heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig bij zorg voor een chronisch zieke, iemand met een beperking, hersenletsel of dementie? Of bent u tijdelijk uit evenwicht geraakt? Voelt u zich eenzaam? ContourdeTwern brengt samen met u uw wensen in kaart en zoekt vervolgens een passende vrijwilliger die naar u luistert, iets voor u doet of samen met u iets onderneemt.

Contactgegevens
Mevrouw Karlijn Verschuren
telefoon :      06-83168873
email :          karlijnverschurenatcontourdetwern.nl
 

Dorpsondersteuners
In de verschillende kernen van Hilvarenbeek zijn dorpsondersteuners actief. Zij kunnen u op weg helpen bij vragen rond zorg: 

 • Biest-Houtakker
  Mevrouw Ria van de Wiel
  telefoon :        06-26128195
  email :           dorpsondersteuneratbiest-houtakker.eu
  website :        www.biest-houtakker.eu 
 • Esbeek
  Mevrouw Mariet Pulles
  telefoon :       013-5056455
  email :           esbeekdorpsondersteuneratgmail.com
  website :        www.esbeek.nl 
 • Baarschot
  Mevrouw Jacqueline de Wit
  telefoon :        06-52346669
  email :            spreekuuratwij-wel.nl 
 • Diessen
  Mevrouw Brigitte Vermeulen en Jacqueline de Wit
  telefoon :        06-41583081 / 06-52346669
  email :            spreekuuratwij-wel.nl 
 • Hilvarenbeek
  Mevrouw Karlijn Verschuren
  telefoon :        06-83168873 of 013-5058319
  email :           karlijnverschurenatcontourdetwern.nl  
 • Haghorst
  Mevrouw Veerle van de Loo-Moeyaert (vanaf 1-11-17)
  telefoon :        06-24744397
  email :           dorpsondersteunerhaghorstatgmail.com 

Huisartsen
Voor de eerstelijnszorg kunt u terecht bij een van de huisartsenpraktijken in Diessen of Hilvarenbeek. 

 • Huisartsenpraktijk Diessen
  Echternachstraat 1 in Diessen
  M. Danen          telefoon:       013-5041301
  M. Rouwenhorst  telefoon:       013-5041333 
 • Huisartsenpraktijk De Ypelaer
  Ypelaerstraat 2 in Hilvarenbeek
  telefoon:       013-5051335 
 • Huisartsenpraktijk M. Maas en J. van Es-Moonen
  Rogier van Leefdaelstraat 23 in Hilvarenbeek
  telefoon:       013-5051355

 

Mantelzorg (Omdat deze organisatie eind 2017 gestopt is met haar werkzaamheden, dient men voortaan met ContourdeTwern contact op te nemen.)
U kunt bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor al uw persoonlijke vragen over (mantel)zorg, maar ook voor bemiddeling en doorverwijzing, contact met lotgenoten, de Dag van de Mantelzorg en cursussen en informatiebijeenkomsten.

Maandelijks worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers.
Deze bijeenkomsten worden afwisselend georganiseerd in Hilvarenbeek of in Diessen op de eerste donderdag van de maand. Meer informatie over het programma en de juiste locatie en tijd vindt u op: www.steunpuntmantelzorghilvarenbeek.nl.

Contactgegevens
Steunpunt Mantelzorg Gemeente Hilvarenbeek 
Mevrouw Mien Vingerhoets-van Eijck, voorzitter
Molenstraat 9b, 507 BM  Diessen
telefoon :         013-5041271
email :            steunpuntmantelzorghilvarenbeekatlive.nl 
email :            vingerhvaneijckathetnet.nl
 

Mantelzorgcompliment
Bent u mantelzorger voor een familielid of iemand in de buurt, dan heeft de gemeente daar veel waardering voor. Die waardering wordt jaarlijks uitgedrukt tijdens een avond voor alle mantelzorgers. Meer informatie daarover ontvangt u via de lokale media. 
Wanneer uw naam en adres bekend zijn bij de gemeente ontvang u een persoonlijke uitnodiging om de stoffelijke blijk van waardering in ontvangst te nemen.

Contactgegevens gemeente
telefoon :     013-5058300

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen
De WMO vraagt maatwerk en wederkerigheid van iedereen in de maatschappij, niemand kan hiervan worden uitgezonderd. De stichting, opgericht in 1994, wil er voor zorgen dat de randvoorwaarden van zelfredzaamheid, maatschappelijk participatie en het voeren van een eigen regie op alle aandachtsgebieden op de maatschappelijke kaart worden geagendeerd.
De Stichting wil het advies-, overleg-, informatie-, en samenwerkingsorgaan zijn van en voor organisaties, instellingen en instanties, die zich in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek, mede richten op de belangenbehartiging van en dienstverlening aan mensen met een functiebeperking. Op dit terrein is de stichting onder meer beleid adviserend voor de gemeentelijke overheid. De stichting laat zich door het “beginsel van inclusief” leiden. 
Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening wordt gehouden met mensen en hun beperkingen dat zij in alle levensfases maximaal kunnen participeren in de maatschappij. De stichting is uitgegroeid tot een professionele vrijwilligers-/belangenorganisatie van en voor mensen met een beperking in de gemeente Hilvarenbeek. De focus is gericht op het gemeenschappelijk belang voor mensen met een functiebeperking. Daarbij worden individuele ondersteuningsvragen echter niet uitgesloten van advies en/of ondersteuning.

Contactgegevens
email :         infoatspg-hilvarenbeek.nl       
website :      www.spg-hilvarenbeek.nl
 

Vergeten Tuin
De Vergeten Tuin is een aanbod voor ouderen met (beginnende) dementie en hun partner. Gedurende 8 avonden op jaarbasis krijgen de mantelzorgers handvatten op verschillende terreinen, zoals omgang met dementie, inzicht in het ziekteproces, maatschappelijke ondersteuning en inzicht in eventuele financiële consequenties. De partner met dementie krijgt een activiteitenprogramma aangeboden waarbij afwisselend een geestelijke training of een fysieke activiteit aangeboden wordt. De Vergeten Tuin is een initiatief van Rens Henquet, huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde. 

Contactgegevens
Mevrouw Karlijn Verschuren 
telefoon :    06-83168873 
email :       karlijnverschurenatcontourdetwern.nl
 

Tegemoetkoming bijzondere kosten
Soms kan de gemeente financieel bijspringen als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een vergoeding van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, tandartskosten of kosten voor een bril. Bijzondere bijstand is er vooral voor mensen met een uitkering of inkomen op of rond het minimumniveau en mensen die aan de vermogenstoets voldoen.
Voor meer informatie, neem contact op met de gemeente: 013-5058300.